UAI BIM 21 – Apirila 2021

UAI BIM 20 – Otsaila 2021

UIA BIM 19 – Otsaila – 2019 (3,89 Mb)

UIA BIM 18 – Abendua – 2019 (3 Mb)

UIA BIM 17 – Urria – 2019 (3 Mb)

UIA BIM 16 – Ekaina – 2019 (4,81 Mb)

UIA BIM 15 – Apirila – 2019 (2021 kb)

UIA BIM 14 – Otsaila – 2019 (3910 kb)

UIA BIM 13 – Abendua – 2018 (6255 kb)

UIA BIM 12 – Urria – 2018 (2090 kb)

UIA BIM 11 – Ekaina – 2018 (1973 kb)

UIA BIM 10 – Apirila – 2018 (1373 kb)

UIA BIM 09 – Otsaila – 2018 (2069 kb)

UIA BIM 08 – Abendua – 2017 (2372 kb)

UIA BIM 07 – Urria – 2017 (1940 kb)

UIA BIM 06 – Ekaina – 2017 (1930 kb)

UIA BIM 05 – Apirila – 2017 (2050 kb)

UIA BIM 04 – Otsaila – 2017 (2432 kb)

UIA BIM 03 – Abendua  – 2016 (1890 kb)

UIA BIM 02 – Urria – 2016 (1252 kb)

UIA BIM 01 – Ekaina – 2016 (973 kb)